Conferentie Nationaal Strategisch Plan
23 mei 2019
De Woonindustrie in Nieuwegein

Deelsessies

Hieronder vindt u informatie over de verschillende deelsessies. U hoeft zich niet van te voren in te schrijven voor deze sessies, maar u stelt op de dag zelf uw programma samen. We hanteren op de dag het principe 'wie het eerst komt het eerst maalt'. Hou voor de zekerheid dus een alternatieve sessie in gedachten.

Favorietentool
Om u te helpen bij het samenstellen van uw persoonlijke programma, kunt u gebruik maken van de Favorietentool. U klikt op de gekleurde balk met uw muis. Alle informatie over de betreffende sessie wordt zichtbaar. Wilt u de sessie bewaren als 'favoriet', dan klikt u op het sterretje aan het einde van de gekleurde balk. Deze 'favoriet' wordt onthouden. Klik op 'Print uw favorieten' en al uw favorieten staan onder elkaar.

Print uw favorieten

Ronde 1

Titel: A leefbaar landbouwinkomen en veerkracht: voedselzekerheid
Omschrijving: Aan de basis van het NSP ligt een zogenaamde SWOT: een analyse van sterktes en zwaktes en van kansen en bedreigingen voor de verschillende GLB-subdoelstellingen. Op de workshop bespreken we het concept van de “houtskool-SWOT”, daar kunt u als deelnemer input op leveren. Er is voor iedere subdoelstelling een aparte workshop. Een medewerker van de WUR zal het onderwerp toelichten waarna discussie plaatsvindt.
De input uit de workshops wordt in de eindversie van de “Houtskool-SWOT” verwerkt.
Pas later in het proces als de voorstellen van Europese Commissie definitief zijn wordt de SWOT conform het dan geldende format opgesteld.
Deze SWOT workshop gaat over de onderwerpen in de titel.
Titel: B marktgerichtheid en concurrentievermogen
Omschrijving: Aan de basis van het NSP ligt een zogenaamde SWOT: een analyse van sterktes en zwaktes en van kansen en bedreigingen voor de verschillende GLB-subdoelstellingen. Op de workshop bespreken we het concept van de “houtskool-SWOT”, daar kunt u als deelnemer input op leveren. Er is voor iedere subdoelstelling een aparte workshop. Een medewerker van de WUR zal het onderwerp toelichten waarna discussie plaatsvindt.
De input uit de workshops wordt in de eindversie van de “Houtskool-SWOT” verwerkt.
Pas later in het proces als de voorstellen van Europese Commissie definitief zijn wordt de SWOT conform het dan geldende format opgesteld.
Deze SWOT workshop gaat over de onderwerpen in de titel.
Titel: C positie landbouwers in de waardeketen
Omschrijving: Aan de basis van het NSP ligt een zogenaamde SWOT: een analyse van sterktes en zwaktes en van kansen en bedreigingen voor de verschillende GLB-subdoelstellingen. Op de workshop bespreken we het concept van de “houtskool-SWOT”, daar kunt u als deelnemer input op leveren. Er is voor iedere subdoelstelling een aparte workshop. Een medewerker van de WUR zal het onderwerp toelichten waarna discussie plaatsvindt.
De input uit de workshops wordt in de eindversie van de “Houtskool-SWOT” verwerkt.
Pas later in het proces als de voorstellen van Europese Commissie definitief zijn wordt de SWOT conform het dan geldende format opgesteld.
Deze SWOT workshop gaat over de onderwerpen in de titel.
Titel: D aanpassing aan en matiging van klimaat verandering en duurzame energie
Omschrijving: Aan de basis van het NSP ligt een zogenaamde SWOT: een analyse van sterktes en zwaktes en van kansen en bedreigingen voor de verschillende GLB-subdoelstellingen. Op de workshop bespreken we het concept van de “houtskool-SWOT”, daar kunt u als deelnemer input op leveren. Er is voor iedere subdoelstelling een aparte workshop. Een medewerker van de WUR zal het onderwerp toelichten waarna discussie plaatsvindt.
De input uit de workshops wordt in de eindversie van de “Houtskool-SWOT” verwerkt.
Pas later in het proces als de voorstellen van Europese Commissie definitief zijn wordt de SWOT conform het dan geldende format opgesteld.
Deze SWOT workshop gaat over de onderwerpen in de titel.
Titel: E duurzame ontwikkeling en efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen
Omschrijving: Aan de basis van het NSP ligt een zogenaamde SWOT: een analyse van sterktes en zwaktes en van kansen en bedreigingen voor de verschillende GLB-subdoelstellingen. Op de workshop bespreken we het concept van de “houtskool-SWOT”, daar kunt u als deelnemer input op leveren. Er is voor iedere subdoelstelling een aparte workshop. Een medewerker van de WUR zal het onderwerp toelichten waarna discussie plaatsvindt.
De input uit de workshops wordt in de eindversie van de “Houtskool-SWOT” verwerkt.
Pas later in het proces als de voorstellen van Europese Commissie definitief zijn wordt de SWOT conform het dan geldende format opgesteld.
Deze SWOT workshop gaat over de onderwerpen in de titel.
Titel: F biodiversiteit, ecosysteemdiensten, habitats en landschappen
Omschrijving: Aan de basis van het NSP ligt een zogenaamde SWOT: een analyse van sterktes en zwaktes en van kansen en bedreigingen voor de verschillende GLB-subdoelstellingen. Op de workshop bespreken we het concept van de “houtskool-SWOT”, daar kunt u als deelnemer input op leveren. Er is voor iedere subdoelstelling een aparte workshop. Een medewerker van de WUR zal het onderwerp toelichten waarna discussie plaatsvindt.
De input uit de workshops wordt in de eindversie van de “Houtskool-SWOT” verwerkt.
Pas later in het proces als de voorstellen van Europese Commissie definitief zijn wordt de SWOT conform het dan geldende format opgesteld.
Deze SWOT workshop gaat over de onderwerpen in de titel.
Titel: G jonge landbouwers en bedrijfsontwikkeling
Omschrijving: Aan de basis van het NSP ligt een zogenaamde SWOT: een analyse van sterktes en zwaktes en van kansen en bedreigingen voor de verschillende GLB-subdoelstellingen. Op de workshop bespreken we het concept van de “houtskool-SWOT”, daar kunt u als deelnemer input op leveren. Er is voor iedere subdoelstelling een aparte workshop. Een medewerker van de WUR zal het onderwerp toelichten waarna discussie plaatsvindt.
De input uit de workshops wordt in de eindversie van de “Houtskool-SWOT” verwerkt.
Pas later in het proces als de voorstellen van Europese Commissie definitief zijn wordt de SWOT conform het dan geldende format opgesteld.
Deze SWOT workshop gaat over de onderwerpen in de titel.
Titel: H werkgelegenheid, groei, sociale inclusie en lokale ontwikkeling
Omschrijving: Aan de basis van het NSP ligt een zogenaamde SWOT: een analyse van sterktes en zwaktes en van kansen en bedreigingen voor de verschillende GLB-subdoelstellingen. Op de workshop bespreken we het concept van de “houtskool-SWOT”, daar kunt u als deelnemer input op leveren. Er is voor iedere subdoelstelling een aparte workshop. Een medewerker van de WUR zal het onderwerp toelichten waarna discussie plaatsvindt.
De input uit de workshops wordt in de eindversie van de “Houtskool-SWOT” verwerkt.
Pas later in het proces als de voorstellen van Europese Commissie definitief zijn wordt de SWOT conform het dan geldende format opgesteld.
Deze SWOT workshop gaat over de onderwerpen in de titel.
Titel: I maatschappelijke verwachtingen: voedsel en gezondheid, voedselverspilling en dierenwelzijn
Omschrijving: Aan de basis van het NSP ligt een zogenaamde SWOT: een analyse van sterktes en zwaktes en van kansen en bedreigingen voor de verschillende GLB-subdoelstellingen. Op de workshop bespreken we het concept van de “houtskool-SWOT”, daar kunt u als deelnemer input op leveren. Er is voor iedere subdoelstelling een aparte workshop. Een medewerker van de WUR zal het onderwerp toelichten waarna discussie plaatsvindt.
De input uit de workshops wordt in de eindversie van de “Houtskool-SWOT” verwerkt.
Pas later in het proces als de voorstellen van Europese Commissie definitief zijn wordt de SWOT conform het dan geldende format opgesteld.
Deze SWOT workshop gaat over de onderwerpen in de titel.
Titel: J innovatie en kennis
Omschrijving: Aan de basis van het NSP ligt een zogenaamde SWOT: een analyse van sterktes en zwaktes en van kansen en bedreigingen voor de verschillende GLB-subdoelstellingen. Op de workshop bespreken we het concept van de “houtskool-SWOT”, daar kunt u als deelnemer input op leveren. Er is voor iedere subdoelstelling een aparte workshop. Een medewerker van de WUR zal het onderwerp toelichten waarna discussie plaatsvindt.
De input uit de workshops wordt in de eindversie van de “Houtskool-SWOT” verwerkt.
Pas later in het proces als de voorstellen van Europese Commissie definitief zijn wordt de SWOT conform het dan geldende format opgesteld.
Deze SWOT workshop gaat over de onderwerpen in de titel.

Ronde 2

Titel: Een groen blauwe architectuur voor doelgerichte betalingen bouw je zo!
Omschrijving: Hoe geven we invulling aan de Europese doelen op het gebied van klimaat, natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en landschap gelet op de Nederlandse doelen en ambities? Hoe vertalen we die nationale en regionale doelen vervolgens in maatregelen en activiteiten? En wat is dan de meest optimale invulling om te komen tot doelgerichte betalingen voor de grondgebonden regelingen met inzet van directe betalingen (onderdeel “basisbetaling” en “ecoregelingen” ) en agromilieu- en klimaatmaatregelen (“collectief agrarisch natuurbeheer”)? In deze workshop gaan bouwen aan een stevig fundament.
Titel: Pilots GLB
Omschrijving: Sinds het voorjaar van 2019 werken agrarische collectieven en LTO aan zeven GLB pilots, waarin onder andere verkend wordt welke mogelijkheden de eco-regelingen en een meer gebiedsgerichte invulling van het GLB bieden. In deze workshop kunt u leren over de pilots, waaronder hun relatie met het NSP. U gaat aan de slag met praktische opgaven die verschillende regio’s en landbouwbedrijven met zich mee brengen. Ook horen we graag uw ideeën over een paar strategische dilemma’s waar het nieuwe GLB ons voor stelt.
Titel: Rli briefadvies, irt visie LNV en klimaat
Omschrijving: Op welke wijze kan het Europees landbouwbeleid zo goed mogelijk worden benut in het streven naar een omslag naar kringlooplandbouw? Wat betekent dat voor de inrichting van het Nationaal Strategisch Plan voor het GLB? Dat zijn de vragen waar de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur zich op verzoek van minister Schouten over heeft gebogen. Het advies wordt daags voor de conferentie aan de minister overhandigd. In de workshop gaan we in gesprek over de hoofdpunten van het advies.
Titel: De biodiversiteitsmonitor als belonend instrument in het GLB
Omschrijving: We willen boeren financieel belonen voor productie die meer in balans is met natuur en daarmee biodiversiteitsherstel stimuleren. Hoe doen we dit binnen het GLB?
Titel: Slimme en veerkrachtige landbouw
Omschrijving: Het eerste hoofddoel van het nieuwe GLB is: ‘bevorderen van een slimme, veerkrachtige en gediversifieerde landbouwsector om voedselzekerheid te garanderen’. Deze werksessie heeft als doel om te inventariseren welke behoeften u ziet in de Nederlandse landbouw (in den brede) in relatie tot dit hoofddoel. U kunt door middel van stellingen uw mening hierover geven.
Titel: Duurzaamheidscertificaten
Omschrijving: Duurzaamheidscertificaten (ook wel puntensysteem genoemd) zijn in het nieuwe GLB een mogelijke uitwerking van eco-regelingen (zie voorstel in artikel 28 van de Strategisch Plan verordening).
In deze inhoudelijke workshop verkennen we hoe zo’n duurzaamheidscertificaat opgebouwd zou kunnen zijn en hoe we hier bestaande certificeringen en keurmerken bij kunnen betrekken. Verder kijken we hoe dit instrument effectief kan worden ingezet voor maatschappelijke prestaties die boeren leveren.
Titel: Governance en uitvoering, incl evaluatie POP3
Omschrijving: Tijdens deze sessie kijken we specifiek naar de governance en uitvoering in de huidige programmaperiode:
Wat gaat er goed? Wat kan beter?
Graag gaan we hierover met u in gesprek en horen we of u suggesties ter verbetering heeft.
Titel: Water
Omschrijving: Tijdens de deelsessie Water gaan we in ateliers op tafel krijgen welke Landbouw/Watermaatregelen invulling geven aan het doelgericht inzetten van het GLB. Het gaat dan om maatregelen die invulling geven aan de economische en maatschappelijke doelen (klimaat, leefomgeving, biodiversiteit etc), zowel productief als niet-productief. Belangrijk onderdeel van het resultaat is hoe de landbouw/watermaatregelen het beste kunnen worden gepositioneerd (conditionaliteit, Eco-regelingen of 2e pijler) en welke toepassingsgebieden er zijn (landelijk, regionaal of sectoraal).
Titel: 100% Leader
Omschrijving: Deze sessie gaat over de buttom-up aanpak in brede zin van het landelijk gebied.
We verkennen wat nodig is om het simpeler en doeltreffender voor elkaar te krijgen in de volgende periode van het GLB.
Titel: De juiste kennis op het boerenerf
Omschrijving: In de ochtendworkshop Innovatie en Kennis is de SWOT van het agrarische innovatie en kennissysteem besproken. In deze workshop zullen we dit samen met u verder verdiepen. Er is aandacht voor vragen als: Hoe krijg je ontwikkelde kennis op de juiste plek? En hoe zorgt u ervoor dat er een open systeem is om kennis uit te wisselen?