Conferentie Nationaal Strategisch Plan
23 mei 2019
De Woonindustrie in Nieuwegein

Houtskool SWOT

Aan de basis van het NSP ligt een zogenaamde SWOT: een analyse van sterktes en zwaktes en van kansen en bedreigingen voor de verschillende GLB-subdoelstellingen. In de eerste workshopronde wordt het concept van de "houtskool-SWOT" besproken, daar kunt u als deelnemer input op leveren. Er is voor iedere subdoelstelling van de SWOT een aparte workshop. Een medewerker van de WUR zal het onderwerp toelichten waarna discussie plaatsvindt.

De input uit de workshops wordt in de eindversie van de "Houtskool-SWOT" verwerkt.

De tien subdoelen voor de SWOT zijn:
A leefbaar landbouwinkomen en veerkracht: voedselzekerheid
B marktgerichtheid en concurrentievermogen
C positie landbouwers in de waardeketen
D aanpassing aan en matiging van klimaat verandering en duurzame energie
E duurzame ontwikkeling en efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen
F biodiversiteit, ecosysteemdiensten, habitats en landschappen
G jonge landbouwers en bedrijfsontwikkeling
H werkgelegenheid, groei, sociale inclusie en lokale ontwikkeling
I maatschappelijke verwachtingen: voedsel en gezondheid, voedselverspilling en dierenwelzijn
J innovatie en kennis

De concept houtskool-SWOT voor de subdoelen A tot en met I vindt u hier.

De concept houtskool-SWOT voor innovatie en kennis hier.

Overige documenten

Het leaflet van de conferentie op 23 mei vindt u hier.

De brief Tweede Kamer Contouren NSP voor GLB vindt u hier.

Het briefadvies van de Rli vindt u hier.